Wychowanie bez błędów jest mitem. Nic takiego nie istnieje. I nie tylko nie istnieje, ale wręcz nie powinno istnieć. Rodzice są ludźmi. Popełniają więc błędy i nie wiedzą wszystkiego. Natomiast odpowiedzialni rodzice nie są mitem. Przeciwnie. Dzieci mają prawo do odpowiedzialnych rodziców. Przyznawanie się do błędów albo niewiedzy jest prawidłowym zachowaniem ze strony rodziców. Powinno ono zarazem być uzupełnione przez dążenie do naprawienia błędów oraz poszukiwania odpowiedzi.

J. G. Woititz

Nasze motto: Wychowywać to kochać i wymagać

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.
Jej głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.
Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi, co (zgodnie z wynikami badań J. D. Hawkinsa) sprawia, że jest on także programem profilaktycznym.

Cele Programu:

Budowanie relacji dorosły − dziecko, a w tym:

  • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
  • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,

· aktywne, wspierające słuchanie,

· motywowanie dziecka do współdziałania,

· modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,

· uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,

· wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,

· budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,

· konstruktywne rozwiązywanie konfliktów,

· zwiększanie świadomości rodziców/opiekunów na temat uzależnień i przemocy


Realizatorzy: Barbara Uhle - pedagog, socjoterapeuta
Czas realizacji: 10 spotkań, 1x w tyg. , godz. 18,00-20,00