Mediacje w Szczecinie

Mediatorzy w Carpe Diem

Mediacje prowadzone w Centrum Psychologiczno – Terapeutycznym Carpe Diem polegają na rozwiązywaniu konfliktów z pomocą bezstronnego mediatora, dzięki któremu osiągane jest porozumienie satysfakcjonujące obie strony.

Mediacja jest procesem:

 • dobrowolnym – na każdym etapie strony mogą zdecydować o wycofaniu się z niego bez ponoszenia żadnych konsekwencji;
 • poufnym – informacje ujawnione wobec mediatora nie mogą być wykorzystywane przeciwko stronom;
 • neutralnym i bezstronnym wobec przedmiotu sporu.

Praktycznie każdy konflikt można poddać procesowi mediacji, pod warunkiem, że strony wyrażają nań zgodę.

Mediacji podlegają zatem konflikty:

 • szkolne
 • rodzinne
 • będące wynikiem rozwodów
 • spory sąsiedzkie
 • wszystkie sprawy z zakresu obowiązującego prawa cywilnego, karnego i rodzinnego

Rolą mediatora jest:

 • niesienie pomocy w komunikacji stron
 • pomoc przy ustaleniu najważniejszych treści nieporozumienia
 • określenie istotnych interesów i potrzeb stron
 • i zaplanowanie ich realizacji

Kiedy mediacje są użyteczne?

Szczególnie w sytuacji, gdy istnieją realne przeszkody w prowadzeniu samodzielnych negocjacji. Z reguły wynikają one z barier interpersonalnych, takich jak silne uczucia negatywne i problemy komunikacyjne. Inną barierą są spory wynikające z podstawowych kwestii, postrzeganie sprzeczności interesów i poważna niezgoda w postrzeganiu faktów i warunków. Przeszkodą może być też brak odpowiedniej przestrzeni do prowadzenia negocjacji i impas w negocjacjach bezpośrednich.

Mediacje rodzinne mogą być istotnym uzupełnieniem pomocy rodzinie w problemach około rozwodowych. Mediacje oferują stronom możliwość omówienia i rozwiązanie konfliktów na drodze porozumienia i wspólne wypracowanie rozwiązania. Dają zatem większą możliwość ruchu niż Sąd, który odgórnie decyduje o przyszłości rozstających się małżonków, ich dzieciach oraz majątku.

Wśród zalet mediacji możemy wymienić:

 • fakt iż opierają się one na modelu współdziałania, który ma prowadzić do sytuacji wygranej obu stron, nie zaś jak w modelu typowym dla systemy prawnego modelu „wygrany – przegrany”
 • kwestię zachęcenia uczestników mediacji do aktywnego i bezpośredniego poszukiwania wspólnych rozwiązań, zamiast prób narzucania drugiej stronie swojej woli i jedynego rozwiązania
 • aktywność, w którą angażują się strony w czasie rozwiązywanie konfliktu

  Korzyści wypływające z mediacji rodzinnych:
 • utrzymanie relacji miedzy rodzicami i dzieckiem
 • oszczędność czasu i redukcja kosztów
 • zachowanie prywatności i poufności
 • ułatwienie komunikacji bezpośredniej
 • minimalizacja stresu
 • elastyczność i nieformalność
 • obustronna kontrola nad wynikiem procesuProces mediacji można rozpocząć na dowolnym etapie toku postępowania rozwodowego, zaś zaświadczanie o odbytej mediacji i jej efektach małżonkowie mogą przedłożyć w sądzie.