Formy pomocy:

 • Konsultacje psychologiczne
 • Psychoterapia indywidualna

Terapia indywidualna dziecięca odbywa się w formie indywidualnych spotkań, w terminach ustalanych pomiędzy terapeutą a rodzicem.

Zakres pomocy:

 • Wczesna profilaktyka zaburzeń rozwojowych dzieci od 0 – 7 r. ż.

  • dysleksja,

  • dyspraksja,

  • inne zaburzenia integracji sensorycznej oraz lateralizacji,

  • zaburzenia zachowania,

  • ADHD, etc ).

 • Terapia zaburzeń rozwojowych i dysfunkcji:

  • zaburzeń zachowania,

  • ADHD,

  • zaburzeń lękowych,

  • depresyjnych,

  • zaburzeń odżywiania,

  • zaburzeń uczenia się

  • upośledzenia umysłowego


 • Udzielanie pomocy dzieciom w okresie rozwodu i po rozwodzie
 • Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom z grup ryzyka okołoporodowego lub z wcześnie wykrytymi dysfunkcjami (niepełnosprawności, opóźnienia psychoruchowe).
 • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka
 • Wspomaganie rodziców w ich funkcji wychowawczej
 • Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej roli przedszkoli, szkół i placówek wychowawczych.