Badania psychologiczne w Szczecinie

Klientom Centrum Psychologiczno – Terapeutycznego Carpe Diem w Szczecinie oferujemy psychologiczne badania diagnostyczne w zakresie:


• diagnozy intelektu,
• diagnozy osobowości,
• diagnozy kompetencji społecznych itp.
Opracowania wyników tego typu badań psychologicznych umożliwiają m. in.:
• określenie ilorazu inteligencji,
• określenie inteligencji emocjonalnej,
• znalezienie i określenie mocnych oraz słabych stron badanego,
• zrozumienie mechanizmów działania i zachowania pacjenta,
• kwalifikację do psychoterapii i określenie jej rodzaju,
• ewentualne potwierdzenie diagnozy psychiatry,
• wskazanie predyspozycji do wykonywania konkretnego zawodu.


Czemu ma służyć badanie psychologiczne?


Uzyskiwana w trakcie badania psychologicznego diagnoza ma służyć lepszemu zrozumieniu siebie, swoich zachowań, problemów, potrzeb i stanów emocjonalnych. Pozwala także przewidywać rozwój wydarzeń, do którym może dojść w przypadku, jeśli pacjent nie zmieni sposobu myślenia lub zachowania. Tak jak każde inne badanie, wykonywane przez nas testy psychologiczne w efekcie mają na celu ustalenie toku leczenia czy też formy pomocy psychologicznej w odniesieniu do indywidualnych pacjentów. Badanie psychologiczne jest też materiałem do pracy dla doradcy zawodowego. Na jego podstawie można określić predyspozycje badanego i wskazać zawody, w których z sukcesem może się realizować. Skuteczność badania psychologicznego potwierdzona jest również u dzieci. W oparciu o jego diagnozę można wspomóc rozwój psychofizyczny dziecka, wybierając dla niego najlepszą formę terapii lub zalecając pomoc psychologa dziecięcego.