Alternatywą dla bolesnego i długiego procesu sądowego jest mediacja. Dzięki niej zwaśnione strony sporu mogą się pojednać lub, jeśli nie jest to możliwe, ustalić zasady rozstania. Wszystko, co warto wiedzieć o mediacji znajdziesz w naszym wpisie.

Na czym polega mediacja?

Mediacja polega na regularnych spotkaniach zwaśnionych stron z mediatorem. Podczas prowadzonych rozmów dąży się do rozwiązania zaistniałego problemu, usprawnienia komunikacji i budowania zaufania oraz zrozumienia między skonfliktowanymi stronami. Mediator jest osobą bezstronną i neutralną; jego zadaniem jest towarzyszenie stronom w procesie pojednania, zdefiniowanie problemu oraz pomoc w znalezieniu jego rozwiązania. Określa on potrzeby i interesy obu stron, starając się jednocześnie znaleźć wyjście z sytuacji, które będzie satysfakcjonujące dla nich obydwojga. Rolą mediatora jest także czuwanie, aby strony prowadziły ze sobą dialog. W ten sposób mediacja staje się pozasądowym instrumentem rozwiązywania konfliktów.

Kto może udać do mediatora?

Mediacja w problemach rodzinnych może dotyczyć wszystkich konfliktów, dotykających członków rodziny, czyli małżonków, dorosłych dzieci, rodziców, rodzeństwa, bliższych i dalszych krewnych. Do najczęstszych przedmiotów mediacji należą:

  • sprawy majątkowe,
  • sprawy mieszkaniowe,
  • konflikty małżeńskie,
  • ustalenie warunków rozstania,
  • ustalenie warunków sprawowania opieki nad dziećmi,
  • ustalenie wysokości alimentów.

Jakie są zasady mediacji w rozwiązywaniu problemów rodzinnych?

Istnieje kilka podstawowych zasad prowadzenia mediacji podczas rozwiązywania problemów rodzinnych. Po pierwsze każda mediacja musi być dobrowolna, co oznacza, że trzeba wyrazić na nią zgodę i w każdej chwili jej trwania można się z niej wycofać. Nie można także zmuszać osób biorących w mediacji do zgodzenia się z wyciąganymi wnioskami. Ponadto mediator musi być bezstronny i neutralny, czyli nie może przychylać się do racji żadnej strony ani preferować żadnego z uczestników mediacji. Nie powinien rozstrzygać, czyja racja jest wyższa. Na osobie prowadzącej mediację spoczywa także obowiązek zachowania tajemnicy mediacji. Nie może ona przekazać osobom trzecim wiedzy o faktach ujawnionych w trakcie spotkań ani treści prowadzonych rozmów, także przed sądem. Taka osoba musi posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii oraz sposobów rozwiązywania konfliktów, jak również przestrzegać zasad etyki zawodowej. Kolejną zasadą mediacji w sprawach rodzinnych jest konieczność zaakceptowania mediatora przez uczestników oraz możliwość wyrażenia przez nich chęci wyznaczenia innej osoby. Reguły mediacji muszą być przejrzyste i podane do informacji uczestników na pierwszym spotkaniu. Spotkania te powinny być prowadzone w atmosferze szacunku oraz wzajemnej życzliwości. Muszą prowadzić do zakończenia sporu, a nie do wskazania winnego zaistniałej sytuacji. Na końcu trzeba zaznaczyć, że w przypadku konfliktów małżeńskich osób posiadających dzieci, mediacja w sprawach rodzinnych ma na celu przede wszystkim zadbanie o interesy najmłodszych.