Psychoterapia w Carpe Diem

W zawodzie psychoterapeuty posługujemy się schematycznymi metodami pracy, które pozwalają zdiagnozować problem, właściwie oszacować jego skalę i dostosować leczenie do wymaganych potrzeb. Jednak za problemem zawsze stoi indywidualny człowiek – niejednakowo wrażliwy, różnie reagujący na stres i w nierównomiernym stopniu umiejący radzić sobie z sytuacjami, z jakimi przyszło mu się mierzyć. Inaczej też należy traktować dziecko, inaczej umieć prowadzić rozmowę z osobą młodą, przeżywającą bunt, być może też problemy w szkole czy rozstanie rodziców, a jeszcze inaczej reagują na psychoterapię dorośli. Zauważenie, czy nawet wyczucie potrzeb indywidualnego pacjenta, jest ważną rolą psychoterapeuty. Nasz zawód jest podyktowany potrzebą kontaktu z ludźmi i niesienia im specjalistycznej pomocy w trudnych momentach. Jeśli brakuje w tym pasji, szczerości i faktycznej troski o psychiczne zdrowie pacjenta, nie możemy liczyć na jego zaufanie, a tym samym na pomyślny rezultat naszej pracy.

Rodzaje psychoterapii

Tworząc Centrum Psychologiczno-Terapeutyczne Carpe Diem mieliśmy na uwadze przede wszystkim dobro naszych pacjentów. Odkąd istniejemy nic się w tej kwestii nie zmieniło. Jedyne zmiany, jakie stale zachodzą w naszej przychodni, to ciągła modyfikacja oferty, której celem jest zapewnienie kompleksowej pomocy psychologicznej. Na obecną chwilę otaczamy opieką psychoterapeuty osoby z indywidualnymi problemami o podłożu psychicznym oraz całe rodziny. Prowadzimy terapie rodzinne i proponujemy sesje terapeutyczne parom, które przechodzą kryzys w związku. Organizujemy pomoc psychologiczną dla młodzieży, która różnie przechodzi wiek dojrzewania, jak również w różny sposób reaguje na bodźce z zewnątrz. Na szczególną uwagę z naszej strony mogą liczyć dzieci potrzebujące konsultacji psychologicznej. Psychoterapia w przypadku najmłodszych to proces, który wymaga niezwykle delikatnego podejścia do tematu, przy jednoczesnym zachowaniu świadomości, że tego rodzaju problemy mogą odcisnąć stałe piętno w psychice dziecka. Często ich przyczyna tkwi w zakłóconych relacjach rodzinnych, dlatego opieką terapeutyczną powinni być objęci również najbliższy młodego pacjenta. Prowadzimy także zajęcia terapeutyczne dla osób, które chcą wyleczyć się z uzależnienia. Przy tym zadaniem oferowanej terapii uzależnień jest pomoc pacjentom nie tylko nadużywającym alkoholu i zażywającym narkotyki, lecz także uzależnionym od komputera, gier hazardowych, zakupów itp. Jest to rodzaj psychoterapii, która dotyczy osób już na poziomie szkoły podstawowej.

Formy psychoterapii

Oferowana pomoc psychologiczna może przybrać różną formę, zawsze dobieraną do indywidualnych potrzeb pacjenta. Z reguły terapia dla par czy też terapia małżeńska odbywa się przy zamkniętych drzwiach gabinetu psychologicznego. Jednak w sytuacji, gdy jedna ze stron w związku jest ofiarą przemocy domowej, najlepszą formą wsparcia może okazać się terapia grupowa. Oprócz indywidualnych i grupowych sesji psychologicznych organizujemy także sesje wyjazdowe i grupy wsparcia poza naszą siedzibą w Szczecinie.

Terapia małżeńska w Szczecinie

Mimo upływu czasu problemy małżeńskie powtarzają się z pokolenia na pokolenie. Wiele par nieświadomie i bezwiednie powiela doświadczenia, wzorce zachowań i poglądy obserwowane w dzieciństwie i stają się one jedynym modelem postępowania.

Pary wnoszą do swoich małżeństw pewien ukryty program, w którym sformułowane są oczekiwania co do tego w jaki sposób małżonek powinien zachowywać się, wyglądać, jak myśleć, mówić itd. Rozbieżność podglądów w tych kwestiach i niespełnianie oczekiwań przez współmałżonków jest przyczyną narastania konfliktów.

Ważnym problemem, z którego partnerzy bardzo rzadko zdają sobie sprawę w momencie zawierania małżeństwa, jest właśnie opozycyjność i konkurencyjność wzajemnych potrzeb. Kiedy pary pobierają się, dość rzadko uświadamiają sobie, że odmienność zgłaszanych przez nich potrzeb może doprowadzić do poważnych napięć w ich związku. Potrzeby ludzkie nie są jednak czymś statycznym i raz na zawsze ustalonym, są podatne na wszelkie zmiany, które zależą od oddziaływania na nie różnych bodźców i czynników.

Miłość a codzienne życie
Na początku swojego małżeństwa ludzie są skłonni uważać, że zarówno łączące ich w tym momencie uczucie, jak i potrzeby będą trwałe i niezmienne. I jeżeli nawet oczekują pewnych zmian, ich wyobrażenia o tym na ogół są korzystne. Odmienność jednak psychiki kobiety i mężczyzny powoduje, że każde z nich inaczej postrzega rzeczywistość, co też niejednokrotnie prowadzi do wielu nieporozumień i konfliktów między nimi. Wspólne wychowywanie dzieci uwypukli jeszcze te różnice między małżonkami, podobnie jak wspólne podejmowanie decyzji w innych sprawach. Dla wielu par podejmowanie każdej decyzji przeistacza się niestety niejednokrotnie w bitwę głośną lub cichą o to, które z małżonków ma prawo dyktować drugiej stronie, jak należy postępować.

Miłość jest czynnikiem, który doprowadza do zawarcia małżeństwa, ale to codzienne życie decyduje o dalszych losach związku. Miłość jest głębokim pragnieniem bycia szczęśliwym z drugim człowiekiem i obdarowywania go wszystkim, co najlepsze. Już Platon uważał miłość za dążenie do pełni. Ale, aby to wspaniałe uczucie mogło trwać i rozwijać się, musi być pielęgnowane i to codziennie.

Ja-Ty-My

Każda para to dwoje ludzi, ale trzy różne elementy: ja, ty, my; każdy z nich niezwykle istotny, każdy ma własne życie, każdy umożliwia istnienie tych pozostałych.

Miłość ma szansę rozwijać się w pełni tylko w takich związkach, w których jest dość przestrzeni dla każdego z tych trzech elementów, a żaden z nich nie dominuje nad pozostałymi. Miłość się udaje, jeśli nie chcemy zapanować nad partnerem ani go ograniczać, lecz uświadomić mu tkwiące w nim doskonałe wartości i właściwości, jego potencjał, kompetencje i możliwości. Prawdziwa miłość żyje w uczuciach i działaniach dzięki którym wspólnie się uczymy i rozwijamy, w których ważne jest dla nas, aby nasz partner był szczęśliwy. Poza tym kochający partner wspiera współmałżonka w realizacji jego marzeń i celów życiowych.

Czynnikiem, który ma decydujące znaczenie w związku opartym na miłości jest poczucie własnej wartości każdego z partnerów i sposób, w jaki każdy z partnerów je wyraża. Im silniejsze jest bowiem nasze poczucie własnej wartości, tym łatwiej jest nam wprowadzać i utrzymywać zmiany w sposobie zachowania. Im bardziej cenimy samych siebie, tym mniej wymagamy od innych. Im mniej wymagamy od innych, tym więcej wykazujemy zaufania. A im więcej mamy zaufania do siebie i innych, tym mocniej potrafimy kochać.

Miłość a tożsamość

Dla dalszych losów związku niezmiernie ważna jest też świadomość tego – kim jesteśmy, nasza tożsamość. Miłość w związku podlega jednak ciągłym i nieuchronnym zmianom i od pewnego momentu wiele z tych zmian staje się szkodliwe dla kochających się ludzi, a ich związek skazany jest na klęskę, jeśli tym negatywnym zmianom nie będą potrafili zapobiec. To, czy ostatecznie się im uda czy nie, w dużej mierze zależy od tego, w jakim stopniu szczęście partnera będzie dla nich ważniejsze niż własne. Egoizm i ograniczony sposób myślenia bowiem prędzej czy później niszczą wszelkie rodzaje szczęścia. Każdy wygrywa dopóty, dopóki udaje mu się przedkładać rozwój innych i ich szczęście ponad własne.

Ludzie pobierają się, aby znaleźć w drugim człowieku przyjaciela, z którym będą dzielić życie. W procesie, jakim jest poszukiwanie potencjalnego współmałżonka ważną rolę odgrywają przede wszystkim te cechy ewentualnego kandydata, które zgodnie odzwierciedlają standard wyobrażeń o tzw. idealnym kandydacie właściwym dla nas. Zaufanie do partnera i podstawowe przekonanie, że jest on uczciwy, prawdomówny i że można na nim polegać w każdej sytuacji życiowej jest jednym z głównych wyznaczników głębokiej i trwałej satysfakcji ze związku.

W ufającym sobie małżeństwie człowiek czuje się wystarczająco bezpiecznie, aby przyznać się do swoich słabości, ponieważ wie, że może zawsze otrzymać wsparcie od swego partnera. W małżeństwie opartym na partnerstwie każda ze stron czuje się kochana i akceptowana, a nie osądzana, krytykowana i odrzucana. Często jednak nasze związki nie są to związki partnerskie i wtedy walka o władzę – czasem otwarta, czasem prowadzona w subtelny sposób – pojawia się w takim związku.

Komunikacja w małżeństwie

Wiele małżeństw uważa, że potrafi się porozumieć, ale treści jakie jedno z małżonków przekazuje nie docierają niestety do świadomości drugiego. Swoje myślenie i działanie opierają na doświadczeniach z okresu poprzedzającego małżeństwo, kiedy to znajdowali ogromną ilość wspólnych zainteresowań. Natomiast po ślubie, kiedy małżonkowie zaczynają spędzać ze sobą prawie cały wolny czas, ujawniają się niestety pomijane uprzednio różnice w ich upodobaniach i oczekiwaniach. Każde z małżonków prezentuje przy tym odmienne stanowisko w różnych kwestiach dotyczących wspólnego życia, czerpiąc wzory określonego postępowania z rozwiązań, jakie były przyjęte w jego rodzinie pochodzenia. Podkreślenia tutaj wymaga znaczenie związków partnerów ze swoją ze swoją rodziną pochodzenia, bowiem te relacje szczególnie silnie rzutują na relacje partnerów w małżeństwie. I właśnie najtrudniej jest obojgu małżonkom uporać się z dziedzictwem własnych rodzin, które nie jest w pełni świadome, a równocześnie niesłychanie silnie wpływa na relacje między nimi. Niemożność porozumiewania się nawet w stosunkowo prostych i oczywistych kwestiach dotyczących wspólnego życia i większość problemów małżeńskich ma też swoje źródło w tzw. deficytach komunikacji, tj. w niewłaściwym odczytywaniu wzajemnych intencji, co powoduje, że reaguje się nie na to, co partner chciał zrobić lub powiedzieć, ale na to, co z owej wypowiedzi zostało odczytane.

W małżeństwie problem komunikacji staje się zagadnieniem kluczowym, bowiem stosunki międzyludzkie opierają się w poważnym stopniu na stałym przepływie informacji. Wiele par powiela w swoim życiu błędne koło niedopowiedzeń, domysłów i półprawd, zachowań utrudniających uzyskanie nie tylko dobrego, ale nawet jakiegokolwiek porozumienia.

Miłość a wzajemne zrozumienie

Inną trudnością w małżeńskiej komunikacji jest przeświadczenie jednego z małżonków, że druga strona powinna – prawie bez słów – odczytywać i respektować niemal wszystkie jego życzenia. Hierarchie wartości, którymi kierują się partnerzy mogą również prowadzić do konfliktu, jeśli istniejące między nimi różnice dotyczą ważnych aspektów wspólnego życia. Również odmienne oczekiwania co do podziału ról w małżeństwie, kontaktów z rodziną pochodzenia i przyjaciółmi, różnice w przyjętej przez partnerów filozofii życia, stają się także potencjalnym źródłem konfliktów małżeńskich.

Małżeństwo jest systemem wzajemnych zależności i powiązań pomiędzy małżonkami, w którym istotną rolę odgrywają poprzednie przeżycia i doświadczenia emocjonalne partnerów. Znamiennym jest przy tym fakt, iż każda para małżeńska przeżywa w trakcie trwania swojego związku różnego rodzaju trudności, które zakłócają jego prawidłowe funkcjonowanie.

Ludzie podejmują terapię szukając pomocy w swoich problemach psychicznych czy emocjonalnych powodujących cierpienie, wzajemne ranienie siebie, różnorodne problemy, nieadekwatne i dysfunkcjonalne zachowanie. Zwrócenie się o pomoc do terapeuty jest wynikiem bezsilności i zmęczenia trwającą od wielu lat dysfunkcjonalną sytuacją, prawie „bez wyjścia”.

W wielu związkach, które zrodziły się z miłości, po latach do głosu dochodzi gniew, poczucie zagubienia i beznadziejności, a miłość schodzi na dalszy plan. Jeśli partnerzy w porę otrzymają pomoc, dzięki której będą mogli zrozumieć i odmienić ten proces, miłość znów stanie się widoczna w ich związku.

By rozwiązać swoje problemy małżeńskie pary potrzebują odpowiedniej wiedzy o mechanizmach warunkujących ich dysfunkcjonalne zachowanie, ale również umiejętności i technik rozwiązywania problemów. Odrębności małżonków mogą dotyczyć rzeczy błahych ale równie dobrze – fundamentalnych. W tej sytuacji w prawie wszystkich sferach dochodzi do renegocjowania i ustalania wspólnego funkcjonowania na drodze wzajemnych ustępstw i kompromisów.

Czym jest terapia małżeńska?
Terapia małżeńska to interwencja w życie pary, która ma na celu zmianę sposobu jej funkcjonowania. Skupia się na zmianie wadliwych wyuczonych zachowań pary oraz ich słów, myśli i interpretacji zwrotnych, kierujących naszymi codziennymi strategiami. Proces psychoterapii musi przebiegać w warunkach współodczuwającej wrażliwości oraz przy poszanowaniu autonomii i indywidualności osoby, która szuka pomocy. Terapia małżeńska zmierza do identyfikacji typowych wzorców komunikacyjnych partnerów i poprawienia jej jakości.

Podczas terapii małżeńskiej para wypracowuje mechanizmy służące regulowaniu systemu funkcjonowania ich związku, aby mógł on zachować równowagę i w dalszym ciągu funkcjonować, mimo nieuniknionych nieporozumień czy urazów. W trakcie psychoterapii partnerzy uczą się w jaki sposób łagodzić powstające napięcia i jak rozwiązywać problemy, aby każde z nich zapewniło sobie poczucie bezpieczeństwa i bliskości, a także wzmocnić pozytywne więzi. W czasie sesji terapeuta pomaga małżonkom zdać sobie sprawę ze swoich werbalnych i pozawerbalnych stylów komunikacji, których próbują używać w celu dominacji nad partnerem i sterowania jego zachowaniem. Uczy każdego z partnerów, w jaki sposób wzmacniać pożądane reakcje drugiej osoby i jak wycofywać wzmocnienie po reakcjach niechcianych. Uczy również umiejętności niedyrektywnego słuchania, które ułatwi partnerowi jasne ujmowanie i wyrażanie uczuć i emocji.

Zawsze jest nadzieja, że nasze życie może się odmienić na lepsze, ponieważ zawsze jest jeszcze czas na zmiany i naukę nowych umiejętności. Uświadomienie sobie natomiast, że zmiana ta jest możliwa oraz podjęcie decyzji o rozpoczęciu terapii jest pierwszym poważnym krokiem ku lepszemu, godniejszemu, bardziej radosnemu i harmonijnemu życiu.

Ludzie spragnieni są uczciwości, otwartości, bliskości i zaufania, a gdy zaczynają w procesie terapii odnajdywać swoje serca, uczucia oraz na nowo budować siebie i jeśli to jeszcze możliwe, zdrowy, pełen miłości związek, odkrywają w ten sposób drogę do swojego człowieczeństwa A miłość to cudowne uczucie, które najszczodrzej nas obdarowuje i daje istocie ludzkiej poczucie spełnienia.

Centrum psychologiczne Carpe Diem proponuje Państwu pomoc w trudnych chwilach życiowych. Pomagamy poprzez indywidualną terapię oraz różnorodne warsztaty, które pomogą Państwu uporać się z problemami życia codziennego.

Dane kontaktowe

CARPE DIEM
ul. Pocztowa 35/1
Szczecin
70-357
tel: 608 669 003

Dodatkowe informacje:

Godziny otwarcia:
pn - pt: 12.00-20.00
sob: 9.00 - 14.00

Nr konta bankowego:
36 2490 0005 0000 4000 7821 9223

13 + 5 =